Phỏng vấn

Không vì sự động loạn mà phủ nhận đi PHÁP CÚNG DƯỜNG được.

03/06/2024 14:40:07
Tất cả các hình thức đạo giáo, tôn giáo, tín ngưỡng đều có Giáo Sản là tài sản có được từ sự đóng góp của tín đồ. Đạo Ky tô, Tin Lành, Hoà Hảo, Cao Đài, Hồi giáo có Giáo sản cũng là như vậy. Thậm chí ngay chợ Miền Tây tại Tp.HCM, qua cổng chính là gặp một chỗ thờ Vị khai sáng ra chợ ấy, cũng có một thùng công đức để người qua kẻ lại, tuỳ tâm mà phụng hiến tiền của mình, để góp phần duy trì sự thờ phụng ấy.