Thứ hai, 24/06/2024 17:45:35 (UTC+7) 97,654,435,819

Thông báo hùn phước tạc tượng Bồ Tát Văn Thù – Phổ Hiền

Thích Như Dũng/ Phật Giáo và Doanh Nhân

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Kính bạch chư tôn thiền đức Tăng Ni!
Kính thưa quý Phật tử xa gần và các nhà hảo tâm thân mến!

Thông báo hùn phước tạc tượng Bồ Tát Văn Thù – Phổ Hiền

Trải qua hai năm vận động hùn phước tạc tượng nhị vị Bồ tát Văn Thù và Bồ tát Phổ Hiền, là hai vị Bồ tát thượng thủ, thị giả của Đức Phật Thích Ca, theo hình tượng Hoa Nghiêm Tam Thánh. Đến nay tịnh tài tạc tượng Phật, còn thiếu 298,5 Tr( / 2 tượng/ 660 Tr).
Nếu như Bồ tát Văn Thù tượng trưng cho Căn Bản Trí, chặt phá hết mọi vô minh phiền não bằng trí tuệ Bát Nhã, làm thầy của bảy đời chư Phật; thì Bồ tát Phổ Hiền tượng trưng cho hậu đắc trí, thành tựu mười nguyện vương, để chuyển đẩy bánh xe pháp, thâm nhập vào mọi cảnh giới của chư Phật, qua sự thanh tịnh sáu căn.
Quả là:
“ Đức trí song toàn như trăng sáng,
Hạnh giải tương ưng hiển pháp thân”.
Nếu phàm phu như chúng ta, chẳng tích luỹ công đức, thì khó lòng phát tâm đại bi, vì lợi ích chúng sanh mà trùng hưng chánh pháp. Cho nên, muốn cứu khổ chúng sanh, phải lấy niềm tin Tam Bảo làm thuyền bè, giúp hạng người sơ cơ, vượt thoát biển khổ sanh tử. Như kinh nói:” Chẳng hoại tất cả pháp thế gian, mà hiển bày thật tướng”. Nên tượng Phật dù làm bằng chất liệu đất, gỗ, đá, v.v… đều là hóa thân của chư Phật. Đâu thể như bọn vô minh bắt chước thiền sư Đơn Hà thiêu tượng Phật để tìm xá lợi, mà chẳng chứng thật tướng, trở thành kẻ mê muội chấp lý, bỏ sự, phá hoại thế gian trụ trì Tam Bảo, huyền đàm phá kiến. Nên việc xây chùa, tạc tượng Phật, ở nơi biên địa, vì truyền trao chánh pháp, vốn dĩ rất cần.
Bản thân chúng tôi là người kém phước, nghiệp chướng sâu dày. Tuy phát nguyện vãng sanh tịnh độ mà lòng chưa chuyên nhất. Trộm nghĩ, đã thọ ân mưa móc của Tam Bảo, còn nợ cơm áo của đàn na, nên chỉ mong cùng đại chúng rộng kết duyên lành, tạc tượng Phật, lưu bố chánh pháp, bòn chút phước duyên ngõ hầu lấy đó làm trợ hạnh, sám hối ác nghiệp nhiều đời, vãng sanh Cực Lạc.
Do bổn tự tọa lạc ở vùng núi sâu xa, đại chúng tuy có tín tâm, mà tài lực hạn hẹp, đời sống còn nhiều thiếu thốn. Nên đến nay, thánh tượng Bồ tát Văn Thù vẫn còn thiếu 99 Tr; thánh tượng Bồ tát Phổ Hiền còn thiếu 199,5 Tr. Chỉ mong được sớm thỉnh về an trí tại Phổ Môn Thiền Thất, cho chúng sanh chiêm bái, rộng kết duyên lành.
Kinh Pháp Hoa nói, trẻ nít chơi giỡn vẽ vờ làm tượng Phật, đều trọn thành Phật đạo. Ngày nay, chúng ta muốn cầu thành Phật đạo, ra khỏi luân hồi, thành tựu hảo tướng như chư Phật trong đời tương lai, hoặc viên mãn phước báo thù thắng trong cõi trời người, đều chẳng thể bỏ qua cơ hội tạo tượng tích tập công đức này. Dù chỉ là góp một bát, nén hương, để xây chùa, tạo tượng, cũng quý hóa vô cùng. Rất mong quý Phật tử xa gần tùy duyên hỷ cúng. Chúng tôi xin tùy hỷ công đức và thành kính tri ân.
Mọi sự hùn phước xin gửi về:
ĐĐ Thích Như Dũng
Số tài khoản: 0407.0407.000.5067
Chủ Tài khoản: Nguyễn Văn Được
Ngân hàng HDbank, Chi nhánh Tỉnh Đồng Nai.
Nhớ ghi rõ lý do chuyển khoản: Hùn Phước Tạc Tượng Bồ tát Văn Thù ( hoặc Phổ Hiền)
Xin tuỳ hỷ và tán thán công đức quý vị.
Nam Mô Công Đức Lâm Bồ Tát Ma Ha Tát.
Kính chúc chư tôn thiền đức Tăng Ni vô lượng an lạc.
Kính chúc quý Phật tử và liệt vị vô lượng cát tường.
Nam Mô Hoa Nghiêm Hội Thượng Phật Bồ Tát

XEM NHIỀU

23/07/2024 14:50:13

LỜI CÁO LỖI

Ban Quản trị website Phật giáo & Doanh nhân xin cáo lỗi với toàn thể đại chúng, đặc biệt là giới nhân sĩ trí thức và hành giả Minh Tuệ cùng gia đình ông. Về việc bài đăng “Lời cảnh báo cho hành giả Minh Tuệ” của tác giả Phương Chứng (Đặng...
21/07/2024 01:57:41

Đức Pháp chủ, chư tôn đức các Ban Viện TƯ, BTS các tỉnh thành, lãnh đạo các cơ quan, ban ngành viếng lễ tang HT. Thích Huệ Trí

Trước Giác linh đường, Đức Pháp chủ, Đại lão Hòa thượng Thích Trí Quảng thắp hương cầu nguyện Giác linh Hoà thượng Thích Huệ Trí cao đăng Phật quốc và hữu nhiễu kim quan tưởng niệm công đức của Hòa thượng đã một đời phụng sự cho đạo...