Vu lan

Quán Tự Tại Bồ Tát

16/06/2024 22:40:38
Quán Tự Tại Bồ Tát là danh hiệu khác của Quán Thế Âm Bồ Tát. Tuy cách dịch khác nhau nhưng cùng nguyên nghĩa tiếng Phạn là AVALOKITESVARA, đều có nghĩa là cùng khắp.