Thẻ ghi lưu trữ: ai rảnh đọc

Sáng suốt trước tác động của truyền thông đối với cộng đồng Phật giáo Việt Nam

Diễn đàn xây dựng 31/05/2024 19:00:38

Sáng suốt trước tác động của truyền thông đối với cộng đồng Phật giáo Việt Nam

Diễn đàn xây dựng 31-05-2024 19:00:38

Hoằng pháp là giữ gìn cho Phật pháp được trường tồn, là phụng sự xã hội, đem lại lợi ích, an lạc và hạnh phúc cho tất cả chúng sanh. Nhưng làm sao để Phật pháp được trường tồn, Phật giáo được ổn định, hưng thịnh và phát triển? Để cho Phật giáo phát triển, chúng ta phải quan tâm, thực hiện rất nhiều thứ, nhưng nền tảng vẫn nằm ở các vị tu sĩ Phật giáo, chủ thể hoằng pháp. Tăng Ni có vai trò vô cùng quan trọng trong việc giữ gìn ngọn đèn Chánh pháp, làm cho Phật pháp hưng thịnh và phát triển.
88737372 lượt xem 0 Bình luận