18/04/2024

Niệm Phật với tứ hạnh

Sở thích và túc căn của chúng sanh vẫn thường sai biệt cho nên tuy cùng tu hạnh Niệm Phật, sự hành trì chẳng khỏi có điểm không giống nhau. Vì thế, trên đường Tịnh Độ, cổ nhân đã tạm chia thành bốn hạnh là: Thiền Tịnh, Giáo Tịnh, Mật Tịnh và...
18/04/2024

Ai quy y Tam bảo và Tam bảo là ai?

Tính ưu việt của đạo Phật là vô ngã. Vậy thì ai quy y Tam bảo và Tam bảo là ai? Tính ưu việt của đạo Phật là vô ngã. Vậy thì chắc chắn không thể nói “tôi” đã quy y. Trong bằng quy y luôn xác nhận tên họ người quy y và vị