15/04/2024

Góc nhìn về người tu đi chân đất

Người tu hành chân chính, thành tâm hướng đến giác ngộ, niết bàn sẽ thấy sẽ biết mọi việc diễn ra nhưng không để tâm hơn thua, đố kỵ, càng không bao giờ làm tổn thương, xúc phạm, gán chân người khác, dù đó là nngười tu đi chân đấtgười bất...
14/04/2024

Giám Trai sứ giả là ai?

Thường ở nhà trù, trai đường trong nhiều chùa thờ một vị tay cầm búa, tư thế ngồi nghỉ ngơi, tìm hiểu biết rằng vị ấy là Giám Trai sứ giả Bồ tát. Xin cho biết rõ thêm về nguồn gốc vị Bồ tát này. Giám Trai sứ giả là là vị thiên thần trông...
14/04/2024

Tôn giả La Hầu La – Đệ nhất mật hạnh

Tôn giả La-hầu-la (Rahula) là vị Thánh Tăng, một trong 10 đệ tử lớn của Đức Phật, bậc Mật hạnh đệ nhất. Kinh tạng đề cập đến Tôn giả La-hầu-la không nhiều nhưng cũng đủ để nói lên mật hạnh của ngài. Lần đầu tiên Đức Phật trở về...
14/04/2024

Phật thuyết Kinh Vô Lượng Thọ

Kinh Vô Lượng Thọ là bản kinh duy nhất còn tồn tại khi pháp diệt tận, khắp thế gian không còn sự hiện diện của Phật pháp, do vậy thì biết bản Kinh này là tối quan trọng trong giáo pháp của Như Lai. Đây là bản kinh do một bậc Chân tu, giới hạnh