Thẻ ghi lưu trữ: góc bình yên

Những quan điểm cần “gác qua một bên”

Góc bình yên 29/04/2024 10:05:52

Những quan điểm cần “gác qua một bên”

Góc bình yên 29-04-2024 10:05:52

Sinh thời, khi được hỏi về các vấn đề siêu hình thì Thế Tôn im lặng, “gác qua một bên”. Sau khi Thế Tôn nhập diệt, một số người đã đến hỏi Tôn giả A-nan vấn đề này. Hiện nay, các quan điểm này vẫn đang được đặt ra.
19 lượt xem 0 Bình luận