Thẻ ghi lưu trữ: nếp sống đạo

Nguồn gốc An cư kiết hạ

Nếp Sống Đạo 29/04/2024 23:00:34

Nguồn gốc An cư kiết hạ

Nếp Sống Đạo 29-04-2024 23:00:34

Ba tháng an cư là để cho Tăng Ni không giẫm đạp các loài trùng kiến phạm tội sát sanh, nói lên lòng từ bi vô lượng của đức Phật. Kế đến, nhân mùa an cư, Tăng Ni tụ hội lại một nơi, thỉnh những vị đạo cao đức trọng nhắc nhở, dạy bảo tu hành.
14 lượt xem 0 Bình luận

Con đường đến Sơ quả

Nếp Sống Đạo 29/04/2024 22:43:59

Đừng nói những điều này với cha mẹ

Nếp Sống Đạo 29/04/2024 08:41:32

Đừng nói những điều này với cha mẹ

Nếp Sống Đạo 29-04-2024 08:41:32

Cha mẹ mình, dù có công nuôi dưỡng hay không, chí ít cũng đã cưu mang chín tháng, đưa bạn đến thế giới này. Có thể trải nghiệm những thiện ác buồn vui trên cuộc đời, đều nhờ thân mạng cha mẹ sanh ra, nên hãy đối xử tốt với họ!
16 lượt xem 0 Bình luận

Có tu và không tu

Trạm "Chạm" 28/04/2024 21:29:53

Có tu và không tu

Trạm "Chạm" 28-04-2024 21:29:53

Không phải đợi đến lúc mặc áo, đắp y, lên chánh điện. Mặc áo đắp y lên chánh điện, lễ Phật mà bị cảnh ngoài sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp nó chi phối thì chưa phải là có tu.
14 lượt xem 0 Bình luận

Tâm tham ái dục vọng là một dòng chảy miên man vô tận

Nếp Sống Đạo 28/04/2024 15:59:16

Tâm tham ái dục vọng là một dòng chảy miên man vô tận

Nếp Sống Đạo 28-04-2024 15:59:16

Khi Phật còn tại thế, nhiều vị tỳ kheo đã chứng quả A La Hán nhờ quán về đề mục, “thân này gồm có 32 phần thể trược trong cơ thể”. Nhờ quán như vậy, nên ta bớt tham đắm vào sắc thân ô uế; do đó, ta không si mê, dính mắc, tham đắm vào ái dục.
24 lượt xem 0 Bình luận

Ái dục là cội gốc đi trong luân hồi sanh tử

Bồ đề tâm 28/04/2024 15:52:57