Thẻ ghi lưu trữ: nhân vật

Hành trạng xuất gia, tu hành của Đại lão Hòa thượng Thích Nhựt Huệ

Trạm "chạm" 29/04/2024 05:44:46

Hành trạng xuất gia, tu hành của Đại lão Hòa thượng Thích Nhựt Huệ

Trạm "chạm" 29-04-2024 05:44:46

Trải qua hơn 50 năm tu học hành đạo, hoằng pháp lợi sinh, truyền thừa chánh pháp và đóng góp vào sự nghiệp của dân tộc, Hoà thượng xứng đáng là bậc thạch trụ tăng già, bậc quang minh lỗi lạc, trí đức song toàn. Ngài xứng đáng là nhà mô phạm mẫu mực, làm tấm gương sáng cho thế hệ mai sau noi dấu.
22 lượt xem 0 Bình luận