Thẻ ghi lưu trữ: Thư viện

GIẬN NHƯNG ĐỪNG DAI

Thư viện 08/06/2024 20:42:26

GIẬN NHƯNG ĐỪNG DAI

Thư viện 08-06-2024 20:42:26

Một thời, Thế Tôn trú ở Sàvatthi, tại Jetavana, gọi các Tỷ kheo: Có bốn loại rắn, này các Tỷ kheo. Thế nào là bốn?
56787968564 lượt xem 0 Bình luận