Thẻ ghi lưu trữ: tu tập

Ái dục là cội gốc đi trong luân hồi sanh tử

Bồ đề tâm 28/04/2024 15:52:57