Thẻ ghi lưu trữ: ái dục

Tâm tham ái dục vọng là một dòng chảy miên man vô tận

Nếp Sống Đạo 28/04/2024 15:59:16

Tâm tham ái dục vọng là một dòng chảy miên man vô tận

Nếp Sống Đạo 28-04-2024 15:59:16

Khi Phật còn tại thế, nhiều vị tỳ kheo đã chứng quả A La Hán nhờ quán về đề mục, “thân này gồm có 32 phần thể trược trong cơ thể”. Nhờ quán như vậy, nên ta bớt tham đắm vào sắc thân ô uế; do đó, ta không si mê, dính mắc, tham đắm vào ái dục.
27 lượt xem 0 Bình luận

Ái dục là cội gốc đi trong luân hồi sanh tử

Bồ đề tâm 28/04/2024 15:52:57