Thẻ ghi lưu trữ: xây dựng

ĐỨC PHẬT CŨNG SẼ DÙNG ĐẾN "TIỀN"

Sự kiện - vấn đề 31/05/2024 21:35:01

NÉN HƯƠNG LÒNG…!

Sự kiện - vấn đề 31/05/2024 20:26:56

NÉN HƯƠNG LÒNG…!

Sự kiện - vấn đề 31-05-2024 20:26:56

Kính lễ Bồ tát Thích Quảng Đức và chơn linh chư vị thánh tử đạo đã vì pháp thiêu thân trong pháp nạn 1963! Kính nguyện Anh linh các anh hùng liệt sĩ, đã hy sinh vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc! Hỡi hồn thiêng sông núi chứng tri!
8838733 lượt xem 0 Bình luận

Sáng suốt trước tác động của truyền thông đối với cộng đồng Phật giáo Việt Nam

Diễn đàn xây dựng 31/05/2024 19:00:38

Sáng suốt trước tác động của truyền thông đối với cộng đồng Phật giáo Việt Nam

Diễn đàn xây dựng 31-05-2024 19:00:38

Hoằng pháp là giữ gìn cho Phật pháp được trường tồn, là phụng sự xã hội, đem lại lợi ích, an lạc và hạnh phúc cho tất cả chúng sanh. Nhưng làm sao để Phật pháp được trường tồn, Phật giáo được ổn định, hưng thịnh và phát triển? Để cho Phật giáo phát triển, chúng ta phải quan tâm, thực hiện rất nhiều thứ, nhưng nền tảng vẫn nằm ở các vị tu sĩ Phật giáo, chủ thể hoằng pháp. Tăng Ni có vai trò vô cùng quan trọng trong việc giữ gìn ngọn đèn Chánh pháp, làm cho Phật pháp hưng thịnh và phát triển.
88737372 lượt xem 0 Bình luận

Hiểu đúng về hạnh đầu đà và khổ hạnh của ngoại đạo

Diễn đàn xây dựng 31/05/2024 18:52:01

Hiểu đúng về hạnh đầu đà và khổ hạnh của ngoại đạo

Diễn đàn xây dựng 31-05-2024 18:52:01

Trong Đạo Phật có 84 nghìn pháp uẩn, hoặc 84 nghìn pháp môn. Theo văn điển Pali, Pháp uẩn là những lời giảng của Đức Phật và chư thánh tăng thời giáo đoàn nguyên thuỷ, được kết tập lại trong Kinh tạng, Luật tạng và Luận tạng. Sau này chúng ta quen gọi là 84 nghìn pháp môn là do ảnh hưởng từ cách dịch của Phật giáo Trung Hoa (dịch pháp uẩn thành pháp môn). Kỳ thực, Đức Phật chỉ giảng về một con đường pháp duy nhất là Tứ Thánh Đế, tức là khổ - tập – diệt – đạo, để đưa chúng sinh ra khỏi bể khổ. Những chủ đề pháp thoại mà ngài giảng suốt 45 năm đều không nằm ngoài việc đưa ra các phương pháp tu tập để từng bước nhận thức được chân lý và thấu triệt Tứ Thánh Đế. Nói như vậy, nghĩa là mục tiêu cuối cùng của mọi phương pháp Phật dạy là nhằm giải thoát khỏi khổ đau luân hồi.
8737372 lượt xem 0 Bình luận