Nghĩa cử cao đẹp của con người đối với xã hội

Ông Mai Đình Kiêm, Giám đốc SAGOCA