Thẻ ghi lưu trữ: tịnh độ tông

Pháp tu niệm Phật trong thời Thế Tôn tại thế

Tin nổi bật 29/04/2024 07:50:19

Pháp tu niệm Phật trong thời Thế Tôn tại thế

Tin nổi bật 29-04-2024 07:50:19

Không riêng pháp môn niệm Phật mà niệm Pháp, niệm Tăng, niệm Giới, niệm Thí, niệm Thiên, niệm Hơi thở ra - Hơi thở vô, niệm Chết, niệm Thân và niệm An tịnh... nếu được tu tập sung mãn đều có thể đạt đến giải thoát.
16 lượt xem 0 Bình luận

Đường về cực lạc tịnh độ nhân gian

Tin nổi bật 29/04/2024 07:48:47

Đường về cực lạc tịnh độ nhân gian

Tin nổi bật 29-04-2024 07:48:47

Bài kết tập này sử dụng phương pháp so sánh đối chiếu trực tiếp từ những bài kinh thuộc Nikàya (Pali tạng), và Hán tạng ngõ hầu giúp quý đạo hữu nhận biết tính tương đồng, nhất quán của hai hệ thống giáo điển trong việc ứng dụng lời Phât dạy trong đời sống thực tế hàng ngày, qua đó hành giả có thể đoạn ác tu thiện, tự lợi, lợi tha, lợi cho quần nhân, xã hội, lợi cho Tam Bảo; và sau khi mãn phần đối với hành giả Tịnh Độ, sẽ được thoát sanh về miền Cực Lạc.
14 lượt xem 0 Bình luận

Tịnh Độ với những pháp hành căn bản

Tin nổi bật 29/04/2024 07:46:46

Tịnh Độ với những pháp hành căn bản

Tin nổi bật 29-04-2024 07:46:46

Những ai đang tu pháp môn Tịnh Độ, mà không nắm vững các quy tắc căn bản của Tịnh Độ, không ý thức việc nghiêm trì sáu căn, ba nghiệp thì dù có đọc tụng thiên kinh vạn quyển cũng chẳng ích lợi bao nhiêu.
14 lượt xem 0 Bình luận

Chăm sóc bệnh nhân: tối thượng thí, không bao giờ còn đọa vào ác đạo

Tin nổi bật 29/04/2024 07:45:16

Niệm Phật là pháp môn bất tử

Tin nổi bật 29/04/2024 07:43:30

Niệm Phật là pháp môn bất tử

Tin nổi bật 29-04-2024 07:43:30

Niệm là tưởng nhớ, niệm Phật là tưởng nhớ đến danh hiệu Phật. Khi niệm Phật phải dồn hết tâm trí, ý nghĩ hướng về danh hiệu Phật
15 lượt xem 0 Bình luận

Sơ lược về pháp môn niệm Phật

Tin nổi bật 29/04/2024 07:42:12

Sơ lược về pháp môn niệm Phật

Tin nổi bật 29-04-2024 07:42:12

Hành giả Tịnh Độ chơn thuần không xem Đức Phật có thể cứu rỗi cho mình thoát khỏi những tội lỗi cá nhân của chính chúng ta. Ngược lại, chúng ta nên xem Phật là bậc toàn giác, là vị cố vấn toàn trí, là đấng đã chứng ngộ và chỉ bày con đường giải thoát.
14 lượt xem 0 Bình luận

Hiểu về pháp môn niệm Phật

Tin nổi bật 29/04/2024 07:40:46

Hiểu về pháp môn niệm Phật

Tin nổi bật 29-04-2024 07:40:46

Nói đến pháp môn Tịnh độ, ta hiểu ngay trì niệm danh hiệu Đức Phật A DI ĐÀ. Đây là pháp tối thắng mà thường bị lầm tưởng chỉ dành cho quần chúng căn cơ thấp.
13 lượt xem 0 Bình luận

Tiêu chí để trở thành cư dân của thế giới Tịnh Độ

Tin nổi bật 29/04/2024 07:39:22

Tiêu chí để trở thành cư dân của thế giới Tịnh Độ

Tin nổi bật 29-04-2024 07:39:22

Một số ý kiến cho rằng, cứ tin tưởng vào tha lực của Đức Phật A Di Đà và cầu nguyện niệm danh hiệu của Ngài sẽ được Ngài rước về Cực lạc. Quan niệm này đã biến Đức Phật A Di Đà thành một đấng có quyền thưởng phạt.
15 lượt xem 0 Bình luận

Ý nghĩa lễ vía Đức Phật A Di Đà

Tin nổi bật 29/04/2024 07:38:12

Ý nghĩa lễ vía Đức Phật A Di Đà

Tin nổi bật 29-04-2024 07:38:12

Phật A Di Đà nguyên ngữ là Amitabha Buddha, với lòng thành tâm kính Lễ của quý Phật tử, là những người con Phật thì chúng ta không thể quên ngày Vía Phật A Di Đà, ngày vía Phật cũng được xem là ngày Phật Đản sinh hay Phật thành đạo.
12 lượt xem 0 Bình luận

Tịnh độ đích thực

Tin nổi bật 29/04/2024 07:36:09

Tịnh độ đích thực

Tin nổi bật 29-04-2024 07:36:09

Nếu tâm ta thanh tịnh, thì ta ở đâu là Tịnh độ có mặt ở đó, và nếu tâm ta không thanh tịnh thì ta ở đâu là uế độ có mặt ở đó.
12 lượt xem 0 Bình luận