Thẻ ghi lưu trữ: pháp thoại

Hành trạng của Thiền sư Thần Tán

Triết lý kinh doanh 30/04/2024 00:02:09

Bài kệ truyền thừa của các tông phái

Trạm "chạm" 29/04/2024 23:17:12

Bài kệ truyền thừa của các tông phái

Trạm "chạm" 29-04-2024 23:17:12

Các tông phái Phật giáo Việt Nam được truyền thừa và các thế hệ Chư tổ thường dùng các bài kệ để đặt pháp danh, pháp tự. Việc này bắt đầu xuất hiện khi có tông Lâm Tế và tông Tào Đông từ Trung Hoa truyền sang Việt Nam khoảng thế kỷ thứ XVII.
43 lượt xem 0 Bình luận

Chở Phật qua sông

Triết học 29/04/2024 22:34:48

Chở Phật qua sông

Triết học 29-04-2024 22:34:48

Thời Phật còn tại thế, khi ấy, Đức Phật đang ở gần thành Xá-vệ. Về phía bên kia sông Y-la-bạt (Ajiravati), có một làng thuyền chài. Bấy giờ, Phật muốn qua sông mà hóa độ cho những người thuyền chài ấy.
38 lượt xem 0 Bình luận

NGƯỜI CÓ HẬU - TT. TS. Thích Chân Quang

Video 29/04/2024 10:19:48