Vị tu sĩ trẻ giãi bày “hơi chán nếp sống này” liền được thầy khai thị